Aktualności

Szkolenie wyjazdowe dla dyrektorów – Busko Zdrój
24 – 26 kwietnia 2019 r.

19 stycznia 2019 r. o godz. 9.00

rozpoczynamy kurs kwalifikacyjny z zakresu Metodyki nauczania j. obcego w okresie wczesnoszkolnym (j. angielski) – zapraszamy.

Kurs przebiegał będzie zgodnie z ramowym programem zatwierdzonym przez MEN.
Jego uczestnikami mogą być nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne przewidziane rozporządzeniem MEN: m.in. uzyskaniem pozytywnego wyniku wstępnego z języka na poziomie średnio zaawansowanym nie jest konieczne posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języka (istnieje możliwość przygotowania językowego pod kątem wymogów ministerialnych).

Od czerwca 2016 r. jest możliwość przystąpienia do egzaminu międzynarodowego Pearson General – level 3 w jednej ze szkół, z którymi współpracujemy.

Egzamin Pearson General – level 3 – odpowiednik B2, znajduje się na liście ministerialnej rozporządzenia, w którym podane są kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

Rozpoczęliśmy współpracę z Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu. Wspólnie będziemy organizować studia podyplomowe.

 

Szkolenie z zakresu udzielania

Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

Obowiązkiem Pracodawcy

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 31.10.2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

pkt. 9) § 21 otrzymuje brzmienie :

„§21. Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.”

Art. 2071. KP

3) pracownikach wyznaczonych do:

  1. a) udzielania pierwszej pomocy,
  2. b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

1) imię i nazwisko,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Art. 2091. KP

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

  1. a) udzielania pierwszej pomocy,
  2. b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

 

Czas szkolenia wynosi od 4-5 h (uzależniony jest od ilości osób uczestniczących w szkoleniu).

Na Państwa życzenie szkolenie może zostać przeprowadzone w Waszej Placówce.

Zgłoszenia oraz wszelkie informacje pod nr tel. 609 613 582

Cena szkolenia – uzależniona od ilości osób, ustalana indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tematy dla rad pedagogicznych:

  1. Uprawnienia do świadczeń kompensacyjnych nauczycieli. Przechodzenie na świadczenia kompensacyjne.
  2. Przechodzenie na wcześniejsze emerytury, emerytury na nowych zasadach.